<acronym id="equog"><center id="equog"></center></acronym>
<rt id="equog"></rt>
<acronym id="equog"><center id="equog"></center></acronym>
<acronym id="equog"><small id="equog"></small></acronym><acronym id="equog"><center id="equog"></center></acronym>

当前位置:首页 > 行业应用 > 医疗

应用概述

不断成长的复杂性和减小产品尺寸和重量来满足现在越来越需要的微小组件。微小型的01005电阻及电容和两排和四排的排组和排容,主要在协助降低PCB电路板的使用空间。
不断成长的复杂性和减小产品尺寸和重量来满足现在越来越需要的微小组件。微小型的01005电阻及电容和两排和四排的排组和排容,主要在协助降低PCB电路板的使用空间。

点击展示

系列 产品名称 照片 功率 规格 温度系数 精度 阻段 规格书 详情
ES ESD 抗静电厚膜电阻器 1/20W ES01 ±400ppm/℃ ±1% ±5% 1Ω≤R≤10Ω
963.25 KB
详情
ES ESD 抗静电厚膜电阻器 1/20W ES01 ±200ppm/℃ ±1% ±5% 10Ω<R≤10MΩ
963.25 KB
详情
ES ESD 抗静电厚膜电阻器 1/16W ES02 ±200ppm/℃ ±1% ±5% 1Ω≤R≤10Ω
963.25 KB
详情
ES ESD 抗静电厚膜电阻器 1/16W ES02 ±100ppm/℃ ±1% ±5% 10Ω<R≤10MΩ
963.25 KB
详情
ES ESD 抗静电厚膜电阻器 1/4W ES03 ±200ppm/℃ ±1% ±5% 1Ω≤R≤10Ω
963.25 KB
详情
ES ESD 抗静电厚膜电阻器 1/4W ES03 ±100ppm/℃ ±1% ±5% 10Ω<R≤10MΩ
963.25 KB
详情
ES ESD 抗静电厚膜电阻器 2/5W ES05 ±200ppm/℃ ±1% ±5% 1Ω≤R≤10Ω
963.25 KB
详情
ES ESD 抗静电厚膜电阻器 2/5W ES05 ±100ppm/℃ ±1% ±5% 10Ω<R≤10MΩ
963.25 KB
详情
ES ESD 抗静电厚膜电阻器 2/3W ES06 ±200ppm/℃ ±1% ±5% 1Ω≤R≤10Ω
963.25 KB
详情
ES ESD 抗静电厚膜电阻器 2/3W ES06 ±100ppm/℃ ±1% ±5% 10Ω<R≤10MΩ
963.25 KB
详情
ES ESD 抗静电厚膜电阻器 1/2W ES07 ±200ppm/℃ ±1% ±5% 1Ω≤R≤10Ω
963.25 KB
详情
ES ESD 抗静电厚膜电阻器 1/2W ES07 ±100ppm/℃ ±1% ±5% 10Ω<R≤10MΩ
963.25 KB
详情
KNPA 绕线耐脉冲电阻器 1/2W KNPA ±200 ±2% ±5% ±10% 10Ω≤R≤820Ω
536.19 KB
详情
KNPA 绕线耐脉冲电阻器 1W KNPA ±200 ±2% ±5% ±10% 10Ω≤R≤1.2KΩ
536.19 KB
详情
KNPA 绕线耐脉冲电阻器 2W KNPA ±200 ±2% ±5% ±10% 10Ω≤R≤3KΩ
536.19 KB
详情
KNPA 绕线耐脉冲电阻器 3W KNPA ±200 ±2% ±5% ±10% 10Ω≤R≤3.9KΩ
536.19 KB
详情
KNPA 绕线耐脉冲电阻器 5W KNPA ±200 ±2% ±5% ±10% 10Ω≤R≤5.6KΩ
536.19 KB
详情
KNPA 绕线耐脉冲电阻器 7W KNPA ±200 ±2% ±5% ±10% 10Ω≤R≤8.2KΩ
536.19 KB
详情
KNPA 绕线耐脉冲电阻器 8W KNPA ±200 ±2% ±5% ±10% 10Ω≤R≤10KΩ
536.19 KB
详情
KNPA 绕线耐脉冲电阻器 9W KNPA ±200 ±2% ±5% ±10% 10Ω≤R≤15KΩ
536.19 KB
详情
KNP 绕线型固定电阻器 1/4W KNP ±300 ±2% ±5% ±10% 20Ω≤R≤200Ω
321.8 KB
详情
KNP 绕线型固定电阻器 1/2W-S KNP ±300 ±2% ±5% ±10% 20Ω≤R≤200Ω
321.8 KB
详情
KNP 绕线型固定电阻器 1/2W KNP ±300 ±2% ±5% ±10% 20Ω≤R≤390Ω
321.8 KB
详情
KNP 绕线型固定电阻器 1W-S KNP ±300 ±2% ±5% ±10% 20Ω≤R≤390Ω
321.8 KB
详情
KNP 绕线型固定电阻器 1W KNP ±300 ±2% ±5% ±10% 20Ω≤R≤1.2KΩ
321.8 KB
详情
KNP 绕线型固定电阻器 2W-S KNP ±300 ±2% ±5% ±10% 20Ω≤R≤1.2KΩ
321.8 KB
详情
KNP 绕线型固定电阻器 2W KNP ±300 ±2% ±5% ±10% 20Ω≤R≤3KΩ
321.8 KB
详情
KNP 绕线型固定电阻器 3W-S KNP ±300 ±2% ±5% ±10% 20Ω≤R≤3KΩ
321.8 KB
详情
KNP 绕线型固定电阻器 3W KNP ±300 ±2% ±5% ±10% 20Ω≤R≤3.9KΩ
321.8 KB
详情
KNP 绕线型固定电阻器 5W-S KNP ±300 ±2% ±5% ±10% 20Ω≤R≤3.9KΩ
321.8 KB
详情
KNP 绕线型固定电阻器 5W KNP ±300 ±2% ±5% ±10% 20Ω≤R≤5.6KΩ
321.8 KB
详情
KNP 绕线型固定电阻器 7W-S KNP ±300 ±2% ±5% ±10% 20Ω≤R≤5.6KΩ
321.8 KB
详情
KNP 绕线型固定电阻器 7W KNP ±300 ±2% ±5% ±10% 20Ω≤R≤8.2KΩ
321.8 KB
详情
KNP 绕线型固定电阻器 8W-S KNP ±300 ±2% ±5% ±10% 20Ω≤R≤8.2KΩ
321.8 KB
详情
KNP 绕线型固定电阻器 8W KNP ±300 ±2% ±5% ±10% 20Ω≤R≤12KΩ
321.8 KB
详情
KNP 绕线型固定电阻器 9W-S KNP ±300 ±2% ±5% ±10% 20Ω≤R≤12KΩ
321.8 KB
详情
KNP 绕线型固定电阻器 9W KNP ±300 ±2% ±5% ±10% 20Ω≤R≤15KΩ
321.8 KB
详情
KNP 绕线型固定电阻器 10W-S KNP ±300 ±2% ±5% ±10% 20Ω≤R≤15KΩ
321.8 KB
详情
KNP 绕线型固定电阻器 1/4W KNP ±400 ±2% ±5% ±10% 0.01Ω≤R<20Ω
321.8 KB
详情
KNP 绕线型固定电阻器 1/2W-S KNP ±400 ±2% ±5% ±10% 0.01Ω≤R<20Ω
321.8 KB
详情
KNP 绕线型固定电阻器 1/2W KNP ±400 ±2% ±5% ±10% 0.01Ω≤R<20Ω
321.8 KB
详情
KNP 绕线型固定电阻器 1W-S KNP ±400 ±2% ±5% ±10% 0.01Ω≤R<20Ω
321.8 KB
详情
KNP 绕线型固定电阻器 1W KNP ±400 ±2% ±5% ±10% 0.01Ω≤R<20Ω
321.8 KB
详情
KNP 绕线型固定电阻器 2W-S KNP ±400 ±2% ±5% ±10% 0.01Ω≤R<20Ω
321.8 KB
详情
KNP 绕线型固定电阻器 2W KNP ±400 ±2% ±5% ±10% 0.01Ω≤R<20Ω
321.8 KB
详情
KNP 绕线型固定电阻器 3W-S KNP ±400 ±2% ±5% ±10% 0.01Ω≤R<20Ω
321.8 KB
详情
KNP 绕线型固定电阻器 3W KNP ±400 ±2% ±5% ±10% 0.039Ω≤R<20Ω
321.8 KB
详情
KNP 绕线型固定电阻器 5W-S KNP ±400 ±2% ±5% ±10% 0.039Ω≤R<20Ω
321.8 KB
详情
KNP 绕线型固定电阻器 5W KNP ±400 ±2% ±5% ±10% 0.082Ω≤R<20Ω
321.8 KB
详情
KNP 绕线型固定电阻器 7W-S KNP ±400 ±2% ±5% ±10% 0.082Ω≤R<20Ω
321.8 KB
详情
KNP 绕线型固定电阻器 7W KNP ±400 ±2% ±5% ±10% 0.1Ω≤R<20Ω
321.8 KB
详情
KNP 绕线型固定电阻器 8W-S KNP ±400 ±2% ±5% ±10% 0.1Ω≤R<20Ω
321.8 KB
详情
KNP 绕线型固定电阻器 8W KNP ±400 ±2% ±5% ±10% 0.15Ω≤R<20Ω
321.8 KB
详情
KNP 绕线型固定电阻器 9W-S KNP ±400 ±2% ±5% ±10% 0.15Ω≤R<20Ω
321.8 KB
详情
KNP 绕线型固定电阻器 9W KNP ±400 ±2% ±5% ±10% 0.22Ω≤R<20Ω
321.8 KB
详情
KNP 绕线型固定电阻器 10W-S KNP ±400 ±2% ±5% ±10% 0.22Ω≤R<20Ω
321.8 KB
详情
KNPI 绕线型无感电阻器 1/2W KNPI ±300 ±2% ±5% ±10% 20Ω≤R≤30Ω
548.36 KB
详情
KNPI 绕线型无感电阻器 1/2W KNPI ±400 ±2% ±5% ±10% 0.01Ω≤R<20Ω
548.36 KB
详情
KNPI 绕线型无感电阻器 1W-S KNPI ±300 ±2% ±5% ±10% 20Ω≤R≤30Ω
548.36 KB
详情
KNPI 绕线型无感电阻器 1W-S KNPI ±400 ±2% ±5% ±10% 0.01Ω≤R<20Ω
548.36 KB
详情
KNPI 绕线型无感电阻器 1W KNPI ±300 ±2% ±5% ±10% 20Ω≤R≤62Ω
548.36 KB
详情
KNPI 绕线型无感电阻器 1W KNPI ±400 ±2% ±5% ±10% 0.01Ω≤R<20Ω
548.36 KB
详情
KNPI 绕线型无感电阻器 2W-S KNPI ±300 ±2% ±5% ±10% 20Ω≤R≤62Ω
548.36 KB
详情
KNPI 绕线型无感电阻器 2W-S KNPI ±400 ±2% ±5% ±10% 0.01Ω≤R<20Ω
548.36 KB
详情
KNPI 绕线型无感电阻器 2W KNPI ±300 ±2% ±5% ±10% 20Ω≤R≤120Ω
548.36 KB
详情
KNPI 绕线型无感电阻器 2W KNPI ±400 ±2% ±5% ±10% 0.018Ω≤R<20Ω
548.36 KB
详情
KNPI 绕线型无感电阻器 3W-S KNPI ±300 ±2% ±5% ±10% 20Ω≤R≤120Ω
548.36 KB
详情
KNPI 绕线型无感电阻器 3W-S KNPI ±400 ±2% ±5% ±10% 0.018Ω≤R<20Ω
548.36 KB
详情
KNPI 绕线型无感电阻器 3W KNPI ±300 ±2% ±5% ±10% 20Ω≤R≤150Ω
548.36 KB
详情
KNPI 绕线型无感电阻器 3W KNPI ±400 ±2% ±5% ±10% 0.024Ω≤R<20Ω
548.36 KB
详情
KNPI 绕线型无感电阻器 5W-S KNPI ±300 ±2% ±5% ±10% 20Ω≤R≤150Ω
548.36 KB
详情
KNPI 绕线型无感电阻器 5W-S KNPI ±400 ±2% ±5% ±10% 0.024Ω≤R<20Ω
548.36 KB
详情
KNPI 绕线型无感电阻器 5W KNPI ±300 ±2% ±5% ±10% 20Ω≤R≤430Ω
548.36 KB
详情
KNPI 绕线型无感电阻器 5W KNPI ±400 ±2% ±5% ±10% 0.043Ω≤R<20Ω
548.36 KB
详情
KNPI 绕线型无感电阻器 7W-S KNPI ±300 ±2% ±5% ±10% 20Ω≤R≤430Ω
548.36 KB
详情
KNPI 绕线型无感电阻器 7W-S KNPI ±400 ±2% ±5% ±10% 0.043Ω≤R<20Ω
548.36 KB
详情
KNPI 绕线型无感电阻器 7W KNPI ±300 ±2% ±5% ±10% 20Ω≤R≤430Ω
548.36 KB
详情
KNPI 绕线型无感电阻器 7W KNPI ±400 ±2% ±5% ±10% 0.047Ω≤R<20Ω
548.36 KB
详情
KNPI 绕线型无感电阻器 8W-S KNPI ±300 ±2% ±5% ±10% 20Ω≤R≤430Ω
548.36 KB
详情
KNPI 绕线型无感电阻器 8W-S KNPI ±400 ±2% ±5% ±10% 0.047Ω≤R<20Ω
548.36 KB
详情
KNPI 绕线型无感电阻器 8W KNPI ±300 ±2% ±5% ±10% 20Ω≤R≤620Ω
548.36 KB
详情
KNPI 绕线型无感电阻器 8W KNPI ±400 ±2% ±5% ±10% 0.091Ω≤R<20Ω
548.36 KB
详情
KNPI 绕线型无感电阻器 9W-S KNPI ±300 ±2% ±5% ±10% 20Ω≤R≤620Ω
548.36 KB
详情
KNPI 绕线型无感电阻器 9W-S KNPI ±400 ±2% ±5% ±10% 0.091Ω≤R<20Ω
548.36 KB
详情
KNPI 绕线型无感电阻器 9W KNPI ±300 ±2% ±5% ±10% 20Ω≤R≤820Ω
548.36 KB
详情
KNPI 绕线型无感电阻器 9W KNPI ±400 ±2% ±5% ±10% 0.13Ω≤R<20Ω
548.36 KB
详情
KNPI 绕线型无感电阻器 10W-S KNPI ±300 ±2% ±5% ±10% 20Ω≤R≤820Ω
548.36 KB
详情
KNPI 绕线型无感电阻器 10W-S KNPI ±400 ±2% ±5% ±10% 0.13Ω≤R<20Ω
548.36 KB
详情
ZW 跳线及零欧姆电阻器 ZWA
215.2 KB
详情
ZW 跳线及零欧姆电阻器 ZWB
215.2 KB
详情
ZW 跳线及零欧姆电阻器 ZWB1
215.2 KB
详情
ZW 跳线及零欧姆电阻器 ZWC
215.2 KB
详情
ZW 跳线及零欧姆电阻器 ZWD
215.2 KB
详情
ZW 跳线及零欧姆电阻器 ZWE
215.2 KB
详情
FRN 保险丝电阻器 1/4W FRN ±350 ±2% ±5% ±10% 0.22Ω≤R≤10KΩ
362.25 KB
详情
FRN 保险丝电阻器 1/2W-S FRN ±350 ±2% ±5% ±10% 0.22Ω≤R≤10KΩ
362.25 KB
详情
FRN 保险丝电阻器 0.4W FRN ±350 ±2% ±5% ±10% 0.22Ω≤R≤10KΩ
362.25 KB
详情
FRN 保险丝电阻器 1/2W FRN ±350 ±2% ±5% ±10% 0.22Ω≤R≤10KΩ
362.25 KB
详情
FRN 保险丝电阻器 3/4W FRN ±350 ±2% ±5% ±10% 0.22Ω≤R≤10KΩ
362.25 KB
详情
FRN 保险丝电阻器 1W FRN ±350 ±2% ±5% ±10% 0.22Ω≤R≤10KΩ
362.25 KB
详情
? 昆山厚声电子工业有限公司 2018 All Rights Reserved. 苏ICP备19063226号-1
一键拨号 一键导航
十八禁在线看