<acronym id="equog"><center id="equog"></center></acronym>
<rt id="equog"></rt>
<acronym id="equog"><center id="equog"></center></acronym>
<acronym id="equog"><small id="equog"></small></acronym><acronym id="equog"><center id="equog"></center></acronym>

当前位置:首页 > 行业应用 > 汽车

应用概述

不断成长的复杂性和减小产品尺寸和重量来满足现在越来越需要的微小组件。微小型的01005电阻及电容和两排和四排的排组和排容,主要在协助降低PCB电路板的使用空间。
不断成长的复杂性和减小产品尺寸和重量来满足现在越来越需要的微小组件。微小型的01005电阻及电容和两排和四排的排组和排容,主要在协助降低PCB电路板的使用空间。

点击展示

系列 产品名称 照片 功率 规格 温度系数 精度 阻段 规格书 详情
CQ 汽车级晶片电阻器 1/20W CQ01 -100~+350ppm/℃ ±0.5% ±1% ±2% ±5% 1Ω≤R≤10Ω
572.42 KB
详情
CQ 汽车级晶片电阻器 1/20W CQ01 ±200ppm/℃ ±0.5% ±1% ±2% ±5% 10Ω≤R≤10MΩ
572.42 KB
详情
CQ 汽车级晶片电阻器 1/20W CQ01 ±0.5% ±1% ±2% ±5%
572.42 KB
详情
CQ 汽车级晶片电阻器 1/16W CQ02 ±200ppm/℃ ±0.5% ±1% ±2% ±5% 1Ω≤R≤10Ω
572.42 KB
详情
CQ 汽车级晶片电阻器 1/16W CQ02 ±100ppm/℃ ±0.5% ±1% ±2% ±5% 10Ω≤R≤10MΩ
572.42 KB
详情
CQ 汽车级晶片电阻器 1/16W CQ02 ±0.5% ±1% ±2% ±5%
572.42 KB
详情
CQ 汽车级晶片电阻器 1/10W CQ03 ±200ppm/℃ ±0.5% ±1% ±2% ±5% 1Ω≤R≤10Ω
572.42 KB
详情
CQ 汽车级晶片电阻器 1/10W CQ03 ±100ppm/℃ ±0.5% ±1% ±2% ±5% 10Ω≤R≤10MΩ
572.42 KB
详情
CQ 汽车级晶片电阻器 1/10W CQ03 ±0.5% ±1% ±2% ±5%
572.42 KB
详情
CQ 汽车级晶片电阻器 1/8W CQ05 ±200ppm/℃ ±0.5% ±1% ±2% ±5% 1Ω≤R≤10Ω
572.42 KB
详情
CQ 汽车级晶片电阻器 1/8W CQ05 ±100ppm/℃ ±0.5% ±1% ±2% ±5% 10Ω≤R≤10MΩ
572.42 KB
详情
CQ 汽车级晶片电阻器 1/8W CQ05 ±0.5% ±1% ±2% ±5%
572.42 KB
详情
CQ 汽车级晶片电阻器 1/4W CQ06 ±200ppm/℃ ±0.5% ±1% ±2% ±5% 1Ω≤R≤10Ω
572.42 KB
详情
CQ 汽车级晶片电阻器 1/4W CQ06 ±100ppm/℃ ±0.5% ±1% ±2% ±5% 10Ω≤R≤10MΩ
572.42 KB
详情
CQ 汽车级晶片电阻器 1/4W CQ06 ±0.5% ±1% ±2% ±5%
572.42 KB
详情
CQ 汽车级晶片电阻器 1/2W CQ07 ±200ppm/℃ ±0.5% ±1% ±2% ±5% 1Ω≤R≤10Ω
572.42 KB
详情
CQ 汽车级晶片电阻器 1/2W CQ07 ±100ppm/℃ ±0.5% ±1% ±2% ±5% 10Ω≤R≤10MΩ
572.42 KB
详情
CQ 汽车级晶片电阻器 1/2W CQ07 ±0.5% ±1% ±2% ±5%
572.42 KB
详情
CQ 汽车级晶片电阻器 3/4W CQ10 ±200ppm/℃ ±0.5% ±1% ±2% ±5% 1Ω≤R≤10Ω
572.42 KB
详情
CQ 汽车级晶片电阻器 3/4W CQ10 ±100ppm/℃ ±0.5% ±1% ±2% ±5% 10Ω≤R≤10MΩ
572.42 KB
详情
CQ 汽车级晶片电阻器 3/4W CQ10 ±0.5% ±1% ±2% ±5%
572.42 KB
详情
CQ 汽车级晶片电阻器 1W CQ12 ±200ppm/℃ ±0.5% ±1% ±2% ±5% 1Ω≤R≤10Ω
572.42 KB
详情
CQ 汽车级晶片电阻器 1W CQ12 ±100ppm/℃ ±0.5% ±1% ±2% ±5% 10Ω≤R≤10MΩ
572.42 KB
详情
CQ 汽车级晶片电阻器 1W CQ12 ±0.5% ±1% ±2% ±5%
572.42 KB
详情
KNH 绕线型固定电阻器 20W KNH ±300 ±2% ±5% ±10% 20Ω≤R≤10KΩ
287.42 KB
详情
KNH 绕线型固定电阻器 25W KNH ±300 ±2% ±5% ±10% 20Ω≤R≤10KΩ
287.42 KB
详情
KNH 绕线型固定电阻器 30W KNH ±300 ±2% ±5% ±10% 20Ω≤R≤15KΩ
287.42 KB
详情
KNH 绕线型固定电阻器 40W KNH ±300 ±2% ±5% ±10% 20Ω≤R≤20KΩ
287.42 KB
详情
KNH 绕线型固定电阻器 50W KNH ±300 ±2% ±5% ±10% 20Ω≤R≤25KΩ
287.42 KB
详情
KNH 绕线型固定电阻器 60W KNH ±300 ±2% ±5% ±10% 20Ω≤R≤30KΩ
287.42 KB
详情
KNH 绕线型固定电阻器 80W KNH ±300 ±2% ±5% ±10% 20Ω≤R≤40KΩ
287.42 KB
详情
KNH 绕线型固定电阻器 100W KNH ±300 ±2% ±5% ±10% 20Ω≤R≤50KΩ
287.42 KB
详情
KNH 绕线型固定电阻器 25W KNH ±300 ±2% ±5% ±10% 20Ω≤R≤10KΩ
287.42 KB
详情
KNH 绕线型固定电阻器 30W KNH ±300 ±2% ±5% ±10% 20Ω≤R≤10KΩ
287.42 KB
详情
KNH 绕线型固定电阻器 20W KNH ±400 ±2% ±5% ±10% 0.4Ω≤R<20Ω
287.42 KB
详情
KNH 绕线型固定电阻器 25W KNH ±400 ±2% ±5% ±10% 0.4Ω≤R<20Ω
287.42 KB
详情
KNH 绕线型固定电阻器 30W KNH ±400 ±2% ±5% ±10% 0.5Ω≤R<20Ω
287.42 KB
详情
KNH 绕线型固定电阻器 40W KNH ±400 ±2% ±5% ±10% 0.6Ω≤R<20Ω
287.42 KB
详情
KNH 绕线型固定电阻器 50W KNH ±400 ±2% ±5% ±10% 3Ω≤R<20Ω
287.42 KB
详情
KNH 绕线型固定电阻器 60W KNH ±400 ±2% ±5% ±10% 3Ω≤R<20Ω
287.42 KB
详情
KNH 绕线型固定电阻器 80W KNH ±400 ±2% ±5% ±10% 3Ω≤R<20Ω
287.42 KB
详情
KNH 绕线型固定电阻器 100W KNH ±400 ±2% ±5% ±10% 3Ω≤R<20Ω
287.42 KB
详情
KNH 绕线型固定电阻器 25W KNH ±400 ±2% ±5% ±10% 0.4Ω≤R<20Ω
287.42 KB
详情
KNH 绕线型固定电阻器 30W KNH ±400 ±2% ±5% ±10% 0.4Ω≤R<20Ω
287.42 KB
详情
KNS 绕线型固定电阻器 2W KNS ±300 ±2% ±5% ±10% 20Ω≤R≤470Ω
330.56 KB
详情
KNS 绕线型固定电阻器 3W KNS ±300 ±2% ±5% ±10% 20Ω≤R≤470Ω
330.56 KB
详情
KNS 绕线型固定电阻器 5W KNS ±300 ±2% ±5% ±10% 20Ω≤R≤750Ω
330.56 KB
详情
KNS 绕线型固定电阻器 7W KNS ±300 ±2% ±5% ±10% 20Ω≤R≤1.1KΩ
330.56 KB
详情
KNS 绕线型固定电阻器 8W KNS ±300 ±2% ±5% ±10% 20Ω≤R≤2.2KΩ
330.56 KB
详情
KNS 绕线型固定电阻器 10W KNS ±300 ±2% ±5% ±10% 20Ω≤R≤3.3KΩ
330.56 KB
详情
KNS 绕线型固定电阻器 2W KNS ±400 ±2% ±5% ±10% 0.05Ω≤R<20Ω
330.56 KB
详情
KNS 绕线型固定电阻器 3W KNS ±400 ±2% ±5% ±10% 0.068Ω≤R<20Ω
330.56 KB
详情
KNS 绕线型固定电阻器 5W KNS ±400 ±2% ±5% ±10% 0.01Ω≤R<20Ω
330.56 KB
详情
KNS 绕线型固定电阻器 7W KNS ±400 ±2% ±5% ±10% 0.01Ω≤R<20Ω
330.56 KB
详情
KNS 绕线型固定电阻器 8W KNS ±400 ±2% ±5% ±10% 0.2Ω≤R<20Ω
330.56 KB
详情
KNS 绕线型固定电阻器 10W KNS ±400 ±2% ±5% ±10% 0.3Ω≤R<20Ω
330.56 KB
详情
RS 贴片分流电阻器 3W RS12 ±50ppm/℃ ±1% 0.2mΩ≤R≤1mΩ
373.9 KB
详情
RS 贴片分流电阻器 5W RS21 ±50ppm/℃ ±1% 0.2mΩ≤R≤1mΩ
373.9 KB
详情
RS 贴片分流电阻器 7W RS31 ±50ppm/℃ ±1% 0.2mΩ≤R≤1mΩ
373.9 KB
详情
RS 贴片分流电阻器 3W RS26 ±100ppm/℃ ±1% 0.5mΩ
373.9 KB
详情
MS 合金箔式电阻器 1/2W MS05 ±150ppm/℃ ±1% ±5% 5mΩ≤R≤9mΩ
718.38 KB
详情
MS 合金箔式电阻器 1/2W MS05 ±150ppm/℃ ±1% ±5% 12mΩ≤R≤13mΩ
718.38 KB
详情
MS 合金箔式电阻器 1/2W MS05 ±150ppm/℃ ±1% ±5% 10mΩ,15mΩ≤R≤30mΩ
718.38 KB
详情
MS 合金箔式电阻器 1W MS05 ±50ppm/℃ ±1% ±5% 10mΩ
718.38 KB
详情
MS 合金箔式电阻器 1W MS06 ±100ppm/℃ ±1% ±5% 7mΩ
718.38 KB
详情
MS 合金箔式电阻器 1W MS06 ±100ppm/℃ ±1% ±5% 5mΩ≤R≤6mΩ,8mΩ
718.38 KB
详情
MS 合金箔式电阻器 1W MS06 ±50ppm/℃ ±1% ±5% 27mΩ≤R≤35mΩ
718.38 KB
详情
MS 合金箔式电阻器 1W MS06 ±100ppm/℃ ±1% ±5% 10mΩ≤R≤25mΩ
718.38 KB
详情
MS 合金箔式电阻器 1W MS06 ±50ppm/℃ ±1% ±5% 37mΩ≤R≤51mΩ
718.38 KB
详情
MS 合金箔式电阻器 1.5W MS10 ±50ppm/℃ ±1% ±5% 6mΩ
718.38 KB
详情
MS 合金箔式电阻器 1.5W MS10 ±50ppm/℃ ±1% ±5% 4mΩ, 7mΩ
718.38 KB
详情
MS 合金箔式电阻器 1.5W MS10 ±50ppm/℃ ±1% ±5% 5mΩ, 8mΩ, 10mΩ
718.38 KB
详情
MS 合金箔式电阻器 1.5W MS10 ±30ppm/℃ ±1% ±5% 11mΩ≤R≤25mΩ, 150mΩ
718.38 KB
详情
MS 合金箔式电阻器 1.5W MS10 ±30ppm/℃ ±1% ±5% 30mΩ≤R≤100mΩ
718.38 KB
详情
LR 合金体电阻 1W LR06 ±100ppm/℃ ±1% ±2% ±5% 1mΩ≤R≤50mΩ
630.11 KB
详情
LR 合金体电阻 1.5W LR10 ±200ppm/℃ ±1% ±2% ±5% 0.5mΩ
630.11 KB
详情
LR 合金体电阻 1.5W LR10 ±50ppm/℃ ±1% ±2% ±5% 0.75mΩ≤R≤10mΩ
630.11 KB
详情
LR 合金体电阻 1W LR12 ±100ppm/℃ ±1% ±2% ±5% 2mΩ, 3mΩ, 5mΩ
630.11 KB
详情
LR 合金体电阻 1W LR12 ±100ppm/℃ ±1% ±2% ±5% 4mΩ, 5mΩ, 10mΩ
630.11 KB
详情
LR 合金体电阻 1W LR12 ±100ppm/℃ ±1% ±2% ±5% 6mΩ, 6.5mΩ, 7mΩ
630.11 KB
详情
LR 合金体电阻 1W LR12 ±100ppm/℃ ±1% ±2% ±5% 0.5mΩ, 0.75mΩ, 1mΩ, 1.5mΩ, 2mΩ
630.11 KB
详情
LR 合金体电阻 1W LR12 ±100ppm/℃ ±1% ±2% ±5% 11mΩ, 12mΩ, 13mΩ, 14mΩ, 15mΩ
630.11 KB
详情
LR 合金体电阻 2W LR12 ±150ppm/℃ ±1% ±2% ±5% 2mΩ, 3mΩ, 5mΩ
630.11 KB
详情
LR 合金体电阻 2W LR12 ±100ppm/℃ ±1% ±2% ±5% 4mΩ, 5mΩ, 10mΩ
630.11 KB
详情
LR 合金体电阻 2W LR12 ±75ppm/℃ ±1% ±2% ±5% 6mΩ, 6.5mΩ, 7mΩ
630.11 KB
详情
LR 合金体电阻 2W LR12 ±50ppm/℃ ±1% ±2% ±5% 0.5mΩ, 0.75mΩ, 1mΩ, 1.5mΩ, 2mΩ
630.11 KB
详情
LR 合金体电阻 2W LR12 ±50ppm/℃ ±1% ±2% ±5% 6.5mΩ, 7mΩ, 8mΩ, 9mΩ, 10mΩ
630.11 KB
详情
LR 合金体电阻 2.5W LR12 ±50ppm/℃ ±1% ±2% ±5% 4mΩ, 4.5mΩ, 5mΩ, 6mΩ
630.11 KB
详情
LR 合金体电阻 3W LR12 ±100ppm/℃ ±1% ±2% ±5% 0.5mΩ, 0.75mΩ,
630.11 KB
详情
LR 合金体电阻 3W LR12 ±50ppm/℃ ±1% ±2% ±5% 1mΩ, 1.5mΩ, 2mΩ, 3mΩ
630.11 KB
详情
2S02 抗硫化厚膜晶片排列电阻器 1/16W 2S02 ±200ppm/℃ ±1% ±5% 10Ω≤R≤1MΩ
552.09 KB
详情
4S02 抗硫化厚膜晶片排列电阻器 1/16W 4S02 ±200ppm/℃ ±1% ±5% 10Ω≤R≤1MΩ
552.09 KB
详情
4S03 抗硫化厚膜晶片排列电阻器 1/16W 4S03 ±200ppm/℃ ±1% ±5% 10Ω≤R≤1MΩ
552.09 KB
详情
4S03 抗硫化厚膜晶片排列电阻器 1/16W 4S03 ±400ppm/℃ ±1% ±5% 1Ω≤R<10Ω
552.09 KB
详情
16P8 晶片排列电阻器 1/16W 16P8 ±400ppm/℃ ±1% ±5% 1Ω≤R<10Ω
550.76 KB
详情
16P8 晶片排列电阻器 1/16W 16P8 ±200ppm/℃ ±1% ±5% 10Ω≤R≤1MΩ
550.76 KB
详情
4DP3 晶片排列电阻器 1/10W 4DP3 ±400ppm/℃ ±1% ±5% 1Ω≤R<10Ω
550.76 KB
详情
4DP3 晶片排列电阻器 1/10W 4DP3 ±200ppm/℃ ±1% ±5% 10Ω≤R≤1MΩ
550.76 KB
详情
4D03 晶片排列电阻器 1/16W 4D03 ±400ppm/℃ ±1% ±5% 1Ω≤R<10Ω
550.76 KB
详情
4D03 晶片排列电阻器 1/16W 4D03 ±200ppm/℃ ±1% ±5% 10Ω≤R≤1MΩ
550.76 KB
详情
? 昆山厚声电子工业有限公司 2018 All Rights Reserved. 苏ICP备19063226号-1
一键拨号 一键导航
十八禁在线看